پیدا

11 مهر ماه گرامیداشت پهلوان هوشنگ منتظرالظهور - کشتی گیر اصفهان

درخواست حذف اطلاعات

آه اگر سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده یی،
هیچ کجا دیواری فروریخته بر جای نمی ماند.
سالیان بسیار نمی بایست
دریافتن را
که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی ست
که حضورِ انسان
آبادانی ست.

همچون زخمی
همه عُمر
خونابه چکنده
همچون زخمی
همه عُمر
به دردی خشک تپنده،
به نعره یی
چشم بر جهان گشوده
به نفرتی
از خود شونده،
غیاب بزرگ چنین بود
سرگذشت ویرانه چنین بود.

آه اگر سرودی می خواند
کوچک
کوچک تر حتی
از گلوگاه یکی پرنده " تو نمی میری چون پرچمی که سربازان بسیاری در آن شلیک کرده باشند هر شب به هنگام باد ماه را از خود عبور می دهی ... " 11 مهرماه سالگرد پرکشیدن " پهلوان هوشنگ منتظرالظهور " گرامی باد.