پیدا

مردم ایران و ت های ناکارآمد

درخواست حذف اطلاعات

نه ت عدل در عمل کاری کرد
نه ت تدبیر تو را یاری کرد ***
نازم به غرور و غیرتِ مردی که،
با دستفروشی آبروداری کرد